פרוטוקול חברון (1997)
כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

פרוטוקול חברון (1997)בהתאם להוראות הסכם הביניים ובפרט סעיף VII לנספח I להסכם הביניים, שני הצדדים
סיכמו פרוטוקול זה ליישום ההערכות מחדש בחברון.

סידורי ביטחון בנוגע להערכות מחדש בחברון

1.הערכות מחדש בחברון

ההערכות מחדש של כוחות הצבא הישראליים בחברון תבוצע בהתאם להסכם הביניים
ולפרוטוקול זה. הערכות מחדש זו תושלם לא יאוחר מ- 10 ימים מיום חתימת פרוטוקול
זה. במהלך עשרה ימים אלה שני הצדדים יעשו כל מאמץ אפשרי למנוע חיכוך וכל פעולה
שתמנע את ההערכות מחדש. הערכות מחדש זו תהווה יישום מלא של הוראות הסכם הביניים
ביחס לעיר חברון אלא אם כן נקבע אחרת בסעיף VII של נספח I להסכם הביניים.

2.סמכויות ביטחוניות ואחריות ביטחונית

א.(1)המשטרה הפלסטינית תיטול סמכויות באזור H - 1 בדומה לאלה שבשאר הערים בגדה
המערבית; ו-

(2)ישראל תשמור בידיה את כל הסמכויות והאחריות לבטחון פנים ולסדר ציבורי באזור 2
- H . בנוסף, ישראל תמשיך לשאת באחריות לבטחון הכולל של ישראלים.

ב.בהקשר זה - שני הצדדים מאשרים את מחוייבותם לכבד את ההוראות הבטחוניות
הרלוואנטיות של הסכם הביניים, לרבות ההוראות בנוגע ל - הסדרים לבטחון וסדר
ציבורי (סעיף XII להסכם הביניים); מניעת פעולות עוינות (סעיף XV להסכם הביניים)
; מדיניות בטחון למניעת טרור ואלימות (סעיף II לנספח I להסכם הביניים); קווים
מנחים לחברון (סעיף VII לנספח I להסכם הביניים); וכללי התנהגות בנושאי בטחון
משותפים (סעיף XI לנספח I להסכם הביניים).

3.סידורי ביטחון מוסכמים

א.במטרה להבטיח ביטחון ויציבות הדדיים בעיר חברון, סידורי ביטחון מיוחדים יחולו
בסמוך לאזורים שתחת האחריות הביטחונית של ישראל, באזור H - 1, באזור שבין
נקודות הבדיקה של המשטרה הפלסטינית המסומנות על המפה המצורפת לפרוטוקול זה
כתוספת 1 (להלן - "המפה המצורפת") והאזורים תחת האחריות הביטחונית של ישראל.

ב.המטרה של נקודות הבדיקה המוזכרות לעיל תהיה לאפשר למשטרה הפלסטינית, ביישום
אחריותם על פי הסכם הביניים, למנוע כניסה של אנשים חמושים ושל מפגינים או אנשים
אחרים המאיימים על הביטחון והסדר ציבורי, לאזור המוזכר לעיל.

4.אמצעי ביטחון משותפים

א.המת"מ יקים משרד משנה בעיר חברון כמצויין על המפה המצורפת.

ב.ינ"מ תפעל באזור H - 2 כדי לטפל בארועים בהם מעורבים פלסטינים בלבד. תנועת
הינ"מ תפורט במפה המצורפת. המת"מ יתאם את התנועה והפעילות של הינ"מ.

ג.כחלק מסידורי הביטחון באזור הסמוך לאזורים שתחת האחריות הביטחונית של ישראל,
כמוגדר לעיל, ינ"מים יפעלו באזור זה, תוך דגש מיוחד על המקומות הבאים:

(1)אבו-סנינה;

(2)חראת א-שיח';

(3)שאאבה;

(4)השטחים השולטים המשקיפים על ציר מס' 35 החדש.

ד.שני סיורים משותפים יפעלו באזור H - 1:

(1)סיור משותף אשר יפעל בכביש המוביל מראס א-ג'ורה אל מצפון לצומת דורה דרך דרך
השלום, כמצויין במפה המצורפת;

(2)סיור משותף אשר יפעל על ציר מס' 35 הקיים, לרבות החלק המזרחי של ציר מס' 35
הקיים, כמצויין במפה המצורפת; ו -

ה.הצד הפלסטיני והצד הישראלי של הינ"מים בעיר חברון יהיו חמושים בסוגים מקבילים
של כלי נשק (תתי מקלעים מיני-אינגרהם לצד הפלסטיני ו- M16 מקוצר לצד הישראלי).

ו.במטרה להתמודד עם המצב הבטחוני המיוחד בעיר חברון, מרכז תיאום משותף (להלן -
ה "מרת"מ"), אשר בראשו יעמדו קצינים בכירים משני הצדדים, יוקם במת"מ שבהר
מנוח/ג'בל מנוח. מטרת המרת"מ תהיה לתאם את אמצעי הבטחון המשותפים בעיר חברון.
המרת"מ יונחה על ידי כל ההוראות הרלוואנטיות של הסכם הביניים, לרבות נספח I
ופרוטוקול זה. בהקשר זה, כל צד יידע את המרת"מ לגבי הפגנות וצעדים הננקטים ביחס
להפגנות אלה, וכן לגבי כל פעילות בטחונית, בסמוך לאזורים שתחת אחריות של הצד
האחר, לרבות באזור שהוגדר בסעיף 3(א) לעיל. המרת"מ ייודע על פעילות בהתאם לסעיף
5(ד)(3) של פרוטוקול זה.

5.המשטרה הפלסטינית

א.תחנות או עמדות של המשטרה הפלסטינית יוקמו באזור H - 1, יאויישו על-ידי עד 400
שוטרים, יצויידו ב- 20 כלי רכב ויחומשו ב- 200 אקדחים, וב- 100 רובים להגנה על
תחנות המשטרה.

ב.ארבעה צוותי התערבות מיידית ייעודיים (צה"מים) יוקמו ויוצבו באזור H - 1, אחד
בכל אחת מתחנות המשטרה, כמצויין במפה המצורפת. משימתם העיקרית של הצה"מים תהיה
לטפל במקרים בטחונייים מיוחדים. כל צה"מ יורכב מעד 16 חברים.

ג.הרובים המוזכרים לעיל ייועדו לשימוש הבלעדי של הצה"מים, לצורך טיפול בארועים
מיוחדים.

ד.(1)המשטרה הפלסטינית תפעל בחופשיות באזור H - 1.

(2)פעילות הצה"מים כשהם חמושים ברובים באזור הסמוך המוסכם, כמוגדר בתוספת 2,
תחייב את הסכמת המרת"מ.

(3)הצה"מים יעשו שימוש ברובים בכל שאר אזור H - 1 למימוש משימותיהם המוזכרות
לעיל.

ה.המשטרה הפלסטינית תוודא שכל השוטרים הפלסטינים, עובר להצבתם בעיר חברון,
יעברו בדיקה בטחונית במטרה לאמת את התאמתם לשירות, בהתחשב ברגישות האזור.

6.אתרים קדושים

א.פסקאות 2 ו- 3(א) של סעיף 32 לתוספת 1 לנספח III להסכם הביניים יחולו לע
האתרים הקדושים הבאים באזור H - 1:

(1)מערת עתניאל בן-קנז/אל-חליל;

(2)אלוני ממרא/חראם אר-ראמה;

(3)אשל אברהם/בלוטת איברהים; ו-

(4)מעיין שרה/עין שרה.

ב.המשטרה הפלסטינית תהיה אחראית להגנה על האתרים היהודיים הקדושים המוזכרים לעיל.
מבלי לפגוע באחריותה המוזכרת לעיל של המשטרה הפלסטינית, ביקורים לאתרים הקדושים
הנ"ל על-ידי מאמינים או מבקרים אחרים ילוו על ידי ינ"מ שתבטיח גישה חופשית, בלתי
מופרעת ובטוחה אל האתרים הקדושים, וכן את השימוש השלו בהם.

7.צעדי נירמול בעיר העתיקה

א.שני הצדדים חוזרים על מחוייבותם לשמור על חיים נורמאליים בכל העיר חברון
ולמנוע כל פרובוקציה או חיכוך העלולים להשפיע על החיים הנורמאליים בעיר.

ב.בהקשר זה, שני הצדדים מחוייבים לנקוט את כל הצעדים והאמצעים הנחוצים לנירמול
החיים בחברון, לרבות:

(1)השוק הסיטונאי - חיסבה - ייפתח כשוק קמעונאי אשר הסחורות בו יימכרו ישירות
לצרכנים מתוך החנויות הקיימות.

(2)תנועת כלי הרכב בכביש השוהאדה תוחזר בהדרגה, בתוך 4 חודשים, לאותו המצב ששרר
לפני פברואר 1994.

8.האימרה

האימרה תועבר לצד הפלסטיני עם סיום ההערכות מחדש ותהפוך למפקדה של המשטרה
הפלסטינית בעיר חברון.

9.העיר חברון

שני הצדדים חוזרים על מחוייבותם לאחדותה של העיר חברון, ואת הבנתם שחלוקת
האחריות הבטחונית לא תחלק את העיר. בהקשר זה, ומבלי לפגוע בסמכויות ובאחריות
הבטחונית של כל צד, שני הצדדים שותפים לשאיפה המשותפת שתנועת אנשים, טובין וכלי
רכב בתוך העיר, אליה וממנה תהיה חלקה ונורמלית, ללא מכשולים או מחסומים.

הסדרים אזרחיים בנוגע להערכות מחדש בחברון

10.העברת כוחות ואחריות אזרחיים

א.העברת כוחות ואחריות אזרחיים, שטרם הועברו לצד הפלסטיני בעיר חברון (12
תחומים) בהתאם לסעיף VII לנספח I להסכם הביניים תבוצע במקביל לתחילת ההערכות
מחדש של כוחות צבא ישראליים בחברון.

ב.באזור H - 2, הכוחות והאחריות האזרחיים יועברו לצד הפלסטיני, פרט לאלה הנוגעים
לישראלים ולרכושם, אשר ימשיכו להיות מופעלים על ידי הממשל הצבאי הישראלי.

11.תכנון, בנייה ותיחום

א.שני הצדדים מחוייבים במידה שווה לשמר ולהגן על אופייה ההיסטורי של העיר בדרך
שלא ייפגע או ישתנה אופי זה בשום חלק של העיר.

ב.הצד הפלסטיני הודיע לצד הישראלי כי בהפעילו את כוחותיו ואחריותו, בהתחשב
בתקנות המוניציפאליות הקיימות, הוא מתחייב ליישם את ההוראות הבאות:

(1)בניה מוצעת של בניינים בני יותר משתי קומות (6 מטרים) בטווח של עד 50 מטר
מהגבולות החיצוניים של האתרים המצויינים ברשימה המצורפת לפרוטוקול זה כתוספת 3
(להלן - "הרשימה המצורפת") תתואם דרך המתא"מ.

(2)בניה מוצעת של בניינים בני יותר משלוש קומות (9 מטרים) בטווח שבין 50 ל - 100
מטרים מהגבולות החיצוניים של האתרים המצויינים ברשימה המצורפת, תתואם דרך
המתא"מ.

(3)בניה מוצעת של מבנים שאינם לצרכי מגורים או מסחר, בטווח של עד 100 מטרים
מהגבולות החיצוניים של האתרים המצויינים ברשימה המצורפת, המתוכננים לשימושים
שעלולים להשפיע לרעה על איכות הסביבה (כגון מפעלי תעשייה) או מבנים ומוסדות שבהם
צפויים להתקהל יחדיו יותר מ- 50 בני אדם תתואם דרך המתא"מ.

(4)בניה מוצעת של בניינים בני יותר משתי קומות (6 מטרים) בטווח של עד 50 מטרים
מכל צד של הכביש המצויין ברשימה המצורפת תתואם דרך המתא"מ.

(5)אמצעי האכיפה הנדרשים יינקטו על מנת להבטיח ציות בשטח להוראות שפורטו לעיל.

(6)סעיף זה אינו חל ביחס לבניינים קיימים או לבנייה חדשה או לשיפוצים אשר
לגביהם הונפקו היתרים מאושרים כדין על-ידי העיריה עובר ליום 15 בינואר 1997.

12.תשתית

א.הצד הפלסטיני יודיע לצד הישראלי, באמצעות המתא"מ, 48 שעות מראש על כל פעילות
צפויה ביחס לתשתיות אשר עלולה להפריע לזרימת התנועה הרגילה בכבישים באזור H - 2
או שעלולה להשפיע על תשתיות (כגון מים, ביוב, חשמל ותקשורת) המשרתות את אזור 2 -
H.

ב.הצד הישראלי רשאי לבקש, באמצעות המתא"מ, כי העיריה תבצע עבודות בנוגע לכבישים
או לתשתיות אחרות הנדרשות למען שלומם של הישראלים באזור H - 2. אם הצד הישראלי
מציע לכסות את עלויות אותן עבודות, הצד הפלסטיני יוודא כי העבודות תבוצענה
כעדיפות עליונה.

ג.האמור לעיל אינו גורע מהוראות הסכם הביניים בנוגע לגישה לתשתיות ולמתקנים
הממוקמים בעיר חברון, כגון רשת החשמל.

13.תחבורה

לצד הפלסטיני יהיה הכח לקבוע תחנות אוטובוס, הסדרי תנועה ותמרור בעיר חברון.
תמרור, הסדרי תנועה ומיקום תחנות אוטובוס באזור H - 2 יישארו כפי שהם במועד
ביצוע ההערכות מחדש בחברון. כל שינוי מאוחר יותר בהסדרים אלה באזור H - 2 ייעשה
תוך שיתוף פעולה בין שני הצדדים בתת-ועדת התחבורה.

14.פקחים עירוניים

א.בהתאם לפסקה C)4) לסעיף VII לנספח I להסכם הביניים, פקחים עירוניים בלתי
חמושים בלבוש אזרחי יפעלו באזור H - 2. מספרם של פקחים אלה לא יעלה על 50.

ג .הפקחים ישאו תעודות מזהות רשמיות עם תמונה שיונפקו על ידי העיריה.

ג.הצד הפלסטיני רשאי לבקש את סיועה של משטרת ישראל, באמצעות המתא"מ של חברון, על
מנת לבצע את פעולות האכיפה שלו באזור -H2.

15.מיקום משרדים של המועצה הפלסטינית

הצד הפלסטיני, בהפעילו משרדים חדשים באזור H - 2, יתחשב בצורך למנוע פרובוקציה
וחיכוך. כאשר הקמת משרדים כאלה עלולה להשפיע על הסדר הציבורי או על הבטחון, שני
הצדדים ישתפו פעולה על מנת למצוא פתרון הולם.

16.שירותים עירוניים

בהתאם לפסקה 5 של סעיף VII לנספח I להסכם הביניים, שירותים עירוניים יסופקו
באופן סדיר ומתמשך לכל חלקי העיר חברון, באותה איכות ובאותה עלות. העלות תיקבע
על ידי הצד הפלסטיני בהתייחס לעבודה המבוצעת ולחומרים הנצרכים, ללא הפליה.

שונות

17.נוכחות בינלאומית זמנית

תהיה נוכחות בינלאומית זמנית בחברון (TIPH). שני הצדדים יסכימו על נהלי ה- TIPH
, לרבות מספר חבריה ואזור פעילותה.

18.נספח I

שום דבר בפרוטוקול זה לא יגרע מהכוחות והאחריות הבטחוניים של כל צד בהתאם לנספח I
להסכם הביניים.

19.תוספות מצורפות

התוספות המצורפות לפרוטוקול זה תהוונה חלק בלתי נפרד הימנו.נעשה ב ________ ביום _________ של חודש ינואר 1997

______________ _____________

עבור ממשלת ישראל עבור אש"פ

תוספת 2

(סעיף 5)

אזור סמוך מוסכם

האזור הסמוך המוסכם (אס"מ) יכלול את הבאים:1.אזור המוגדר באמצעות קו המתחיל מנקודת ייחוס אס"מ (נ"י) 100, הממשיך לאורך
ציר 35 הישן עד נ"י 101, ממשיך בקו ישר לנ"י 102, ומשם מתחבר בקו ישר לנ"י 103
.2.אזור המוגדר באמצעות קו המתחיל בנ"י 104, הממשיך בקו ישר לנ"י 105, ומשם
ממשיך בקו צמוד ממערב לנקודות בדיקה 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ו- 13, ומשם
מתחבר בקו ישר לנ"י 106.3.אזור המוגדר באמצעות קו המחבר בין נ"י 107 לנ"י 108, העובר צמוד מצפון לנקודת
בדיקה 15.