הצהרת העקרונות (הסכם אוסלו א')
כן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבהכן להסכם - תומכים ביוזמת ז'נבה
English Русский الموقع الفلسطيني
עקבו אחרינו בטוויטר הצטרפו אלינו בפייסבוק ערוץ יוזמת ז'נה ביוטיוב
שומרים על קשר

ז'נבה בשטח
היכנסו לצפות בסרטון מי אנחנו

הצהרת העקרונות (הסכם אוסלו א')

הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף
13 בספטמבר 1993

ממשלת ישראל וצוות אש"ף (במסגרת המשלחת הירדנית-פלסטינית לועידת השלום
במזרח התיכון) ("המשלחת הפלסטינית"), המייצגת את העם הפלסטיני, מסכימים כי
הגיעה העת לשים קץ לעשרות שנים של עימות וסכסוך, מכירים הדדית בזכויותיהם
הלגיטימיות והפוליטיות ושואפים לפעול ככל יכולתם לחיות בדו-קיום בשלום ובכבוד
ובביטחון הדדיים, ולהגיע להסדר שלום צודק, בר-קיימא וכולל ולפיוס היסטורי
באמצעות התהליך המדיני המוסכם.


אי לכך מסכימים שני הצדדים על העקרונות הבאים:

סעיף 1

יעד המשא-ומתן

יעדו של המשא-ומתן הישראלי-הפלסטיני במסגרת תהליך השלום הנוכחי הינו, בין
היתר, להקים רשות פלסטינית לממשל עצמי בשלב הביניים, המועצה הנבחרת
("המועצה"), עבור העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת-עזה, לתקופת מעבר שלא
תעלה על חמש שנים, אשר תוביל להסדר קבע, המבוסס על החלטות מועצת הביטחון
242 ו - 338.

מובן כי הסדרי הביניים מהווים חלק בלתי נפרד מתהליך השלום כולו, וכי
המשא-ומתן על הסדר הקבע יוביל ליישומן של החלטות מועצת הביטחון 242 ו - 338.סעיף 2

מסגרת לתקופת הבינייםהמסגרת המוסכמת לתקופת הביניים מפורטת בהצהרת עקרונות זו.סעיף 3

בחירות


1. על מנת שהעם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת-עזה יוכל למשול בעצמו בהתאם
לעקרונות דמוקרטיים, ייערכו בחירות פוליטיות ישירות, חופשיות וכלליות למועצה,
תחת פיקוח מוסכם ומשקיפים בין-לאומיים, בעוד המשטרה הפלסטינית תשמור על
הסדר הציבורי.
2. ייעשה הסכם בדבר הצורה והתנאים המדויקים של הבחירות, בהתאם לפרוטוקול
המצורף כנספח 1, במטרה לערוך את הבחירות לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר
כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו.
3. בחירות אלה יהוו צעד ביניים משמעותי לקראת מימוש הזכויות הלגיטימיות
והדרישות הצודקות של העם הפלסטיני.סעיף 4

תחום שיפוטתחום שיפוטה של המועצה יכסה שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה, מלבד הנושאים
שיידונו במסגרת המשא-ומתן על מעמד הקבע.

שני הצדדים רואים את הגדה המערבית ואת רצועת-עזה כיחידה טריטוריאלית אחת,
ששלמותה תישמר במסגרת תקופת הביניים.סעיף 5

תקופת המעבר והמשא-ומתן של הסדר הקבע


1. תקופת המעבר בת חמש השנים תחל עם הנסיגה מרצועת-עזה ומאזור יריחו.
2. המשא-ומתן על מעמד הקבע בין ממשלת ישראל ונציגי העם הפלסטיני, יחל מוקדם
ככל האפשר, ולא יאוחר מתחילת השנה השלישית של תקופת הביניים.  
3.  מובן שמשא-ומתן יכסה נושאים נותרים, לרבות: ירושלים, פליטים, התיישבויות,
סידורי ביטחון, גבולות, יחסים ושיתוף פעולה עם שכנים אחרים, וכן נושאים
אחרים בעלי עניין משותף.
4. שני הצדדים מסכימים כי תוצאות המשא-ומתן על מעמד הקבע לא ייפגעו
מההסכמים שהוגשו ביחס לתקופת הביניים, ולהסכמים אלה תהיה קדימה ביחס
למשא-ומתן על מעמד הקבע.סעיף 6

העברה מכינה של סמכויות ואחריות


1. עם כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו והנסיגה מרצועת-עזה ומאזור יריחו תחל
העברת סמכות מהממשל הצבאי הישראלי ומהמינהל האזרחי שלו לפלסטינים
שהוסמכו לכך, כמפורט במסמך זה.
העברת סמכות זו תהיה בעלת אופי מכין עד לכינונה של המועצה.
מייד לאחר כניסתה של הצהרת עקרונות זו והנסיגה מרצועת-עזה ומאזור יריחו,
במגמה לקדם פיתוח כלכלי של הגדה המערבית ורצועת-עזה, תועבר לידי
הפלסטינים סמכות בתחומים הבאים: חינוך ותרבות, בריאות, רווחה חברתית,
מיסוי ישיר ותיירות.

הצד הפלסטיני יחל בבניית כוח משטרתי פלסטיני כמוסכם.

2. עד לכינונה של המועצה, רשאים שני הצדדים לנהל משא-ומתן על העברת כוחות
ואחריות נוספים כמוסכם. סעיף 7

הסכם ביניים


1. המשלחות הישראלית והפלסטינית תנהלנה משא-ומתן על הסכם תקופת הביניים
(להלן "הסכם הביניים").
2. הסכם הביניים יפרט, בין השאר, את מבנה המועצה, מספר חבריה והעברת
הסמכויות ותחומי האחריות מהממשל הצבאי הישראלי והמינהל האזרחי שלו לידי
המועצה. הסכם הביניים יפרט גם את סמכות הביצוע של המועצה, את סמכות
החקיקה שלה בהתאם לסעיף 9 להלן, ואת גופי השיפוט הפלסטיניים העצמאיים.
3. הסכם הביניים יכלול הסדרים אשר יושמו עם כינון המועצה, בדבר נטילה על-ידי
המועצה של כל הסמכויות ותחומי האחריות, שהועברו קודם לכן בהתאם לסעיף 6
לעיל.
4. כדי לאפשר למועצה לקדם תהליכי צמיחה כלכלית, תקים המועצה, עם כינונה, בין
היתר, רשות פלסטינית לחשמל, רשות לנמל עזה, בנק פלסטיני לפיתוח, מועצה
פלסטינית לקידום היצוא, רשות פלסטינית לאיכות הסביבה, רשות קרקעות
פלסטינית ורשות פלסטינית לניהול מים וכל רשות אחרת שיוסכם עליה, בהתאם
להסכם הביניים אשר יפרט את סמכויותיהן ותחומי האחריות.
5. לאחר כינון המועצה יפורק המינהל האזרחי, והממשל הצבאי הישראלי ייסוג.סעיף 8

סדר ציבורי וביטחוןעל-מנת להבטיח סדר ציבורי וביטחון פנים לפלסטינים בגדה המערבית וברצועת-עזה
תקים המועצה כוח משטרתי חזק, ואילו ישראל תמשיך לשאת באחריות להגנה מפני
איומים חיצוניים, וכן לביטחון הכולל של הישראלים לשם הבטחת ביטחון הפנים
והסדר הציבורי שלהם.סעיף 9

חוקים וצווים צבאיים


1. המועצה תהיה מוסמכת לחוקק, בהתאם להסכם הביניים, במסגרת כל הסמכויות
שהועברו אליה.
2. שני הצדדים יבדקו במשותף את החוקים והצווים הצבאיים אשר הינם כעת בתוקף
בתחומים נותרים.


סעיף 10

ועדת קישור משותפת ישראלית-פלסטיניתעל-מנת לאפשר יישום תקין של הצהרת עקרונות זו ושל כל ההסכמים העתידיים
הנוגעים לתקופת הביניים, עם כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו תוקם ועדה
משותפת ישראלית-פלסטינית על-מנת לטפל בנושאים הדורשים תיאום ובנושאים
אחרים בעלי עניין משותף, ובסכסוכים.סעיף 11

שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני בתחומים הכלכלייםבהכירם בתועלת ההדדית שבשיתוף פעולה בקידום הפיתוח של הגדה המערבית,
רצועת-עזה וישראל, עם כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו, תוקם ועדה משותפת
ישראלית-פלסטינית לשיתוף פעולה כלכלי, על-מנת לפתח וליישם במשותף את
התוכניות המצוינות בפרוטוקולים המצורפים כנספח 3 ונספח 4.סעיף 12

קישור ושיתוף פעולה עם ירדן ומצריםשני הצדיים יזמינו את ממשלות ירדן ומצרים להשתתף בהקמת הסדרים נוספים
לקישור ולשיתוף פעולה בין ממשלת ישראל והנציגים הפלסטינים, מחד גיסא,
וממשלות ירדן ומצרים, מאידך גיסא, לקידום שיתוף פעולה ביניהם. הסדרים אלה
יכללו הקמה של ועדה מתמדת, אשר תחליט, בהסכמה, על הקריטריונים להתרת
כניסתם של אנשים שעזבו את הגדה המערבית ורצועת-עזה ב - 1967, יחד עם
האמצעים הדרושים למניעת שיבושים ואי-סדר. ועדה זו תטפל בנושאים אחרים שיש
בהם עניין משותף.סעיף 13

פריסה מחדש של כוחות ישראליים


1. עם הכניסה לתוקף של הצהרת עקרונות זו, ולא יאוחר מערב הבחירות למועצה,
תבוצע פריסה מחדש של כוחות צבא ישראליים בגדה המערבית ורצועת עזה, בנוסף
לנסיגת כוחות ישראליים שתתבצע בהתאם לסעיף 14.
2. בפריסה מחדש של כוחותיה הצבאיים תונחה ישראל על-ידי העיקרון, שיש לפרוס
מחדש את כוחותיה הצבאיים מחוץ לאזורים מאוכלסים.
3. המשך הפריסה מחדש במקומות מוגדרים ייושם בהגדרה באופן העולה בקנה אחד
עם נטילת האחריות לסדר הציבורי ולביטחון הפנים על-ידי כוח המשטרה
הפלסטיני, בהתאם לסעיף 8 לעיל.סעיף 14

נסיגה ישראלית מרצועת-עזה ומאזור יריחוישראל תיסוג מרצועת-עזה ומאזור יריחו כמפורט בפרוטוקול המצורף כנספח 2.סעיף 15

יישוב סכסוכים


1. סכסוכים הנובעים מיישום או פרשנות של הצהרת עקרונות זו או של הסכמים
נוספים עתידיים הנוגעים לתקופת הביניים ייושבו במשא-ומתן במסגרת ועדת
הקישור המשותפת שתוקם בהתאם לסעיף 10 דלעיל.
2. סכסוכים שלא ניתן ליישבם במשא-ומתן, ניתן ליישבם על-ידי מנגנון של פישור
שיוסכם עליו בין הצדדים.
3. הצדדים רשאים להסכים להגיש לבוררות סכסוכים הנוגעים לתקופת הביניים
שאי-אפשר ליישבם באמצעות פישור. למטרה זו, ועל-פי הסכמת שני הצדדים,
הצדדים יקימו ועדת בוררות.סעיף 16

שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני בנוגע לתוכניות אזוריותשני הצדדים רואים בקבוצות העבודה הרב-צדדיות כלי מתאים לקידומה של "תוכנית
מרשל", התוכניות האזוריות ותוכניות אחרות, לרבות תוכניות מיוחדות לגדה
המערבית ורצועת-עזה, כמפורט בפרוטוקול המצורף כנספח 4.סעיף 17

הוראות שונות

1. הצהרת העקרונות תיכנס לתוקפה חודש אחד לאחר חתימתה.
2. כל הפרוטוקולים הנספחים להצהרת עקרונות זו וזיכרון הדברים המוסכם הנוגע לה
יהוו חלק בלתי נפרד ממנה.

נעשה בוושינגטון, מחוז קולומביה, ביום 13 בחודש ספטמבר 1993.

נספח 1

פרוטוקול על אופן ותנאי הבחירות


1. לפלסטינים מירושלים הגרים בה תהיה הזכות להשתתף בתהליך הבחירות, בהתאם
להסכם בין שני הצדדים.
2. בנוסף, על ההסכם בנוגע לבחירות לכסות, בין יתר הנושאים הבאים: 
א. שיטת הבחירות; 
אופן הפיקוח המוסכם, המשקיפים הבין-לאומיים והרכבם האישי; וכן
ב. כללים ותקנות הנוגעים למערכת הבחירות, לרבות הסדרים מוסכמים לארגון
תקשורת המונים, ואפשרות למתן רשיון לתחנת שידור לרדיו ולטלוויזיה.  
3.  המעמד העתידי של פלסטינים שעזבו, שהיו רשומים ב - 4 ביוני 1967, לא ייפגע
בשל אי-יכולתם להשתתף בתהליך הבחירות עקב סיבות מעשיות.


נספח 2

פרוטוקול בדבר נסיגת כוחות ישראליים מרצועת-עזה ומאזור יריחו


1. שני הצדדים יערכו ויחתמו על הסכם בדבר נסיגת כוחות ישראליים מרצועת-עזה
ומאזור יריחו בתוך חודשיים מתאריך כניסתה לתוקף של הצהרת עקרונות זו.
הסכם זה יכלול הסדרים מקיפים שיחולו ברצועת-עזה ובאזור יריחו בעקבות
הנסיגה הישראלית.
2. ישראל תבצע נסיגה מזורזת, ועל-פי לוח זמנים, של כוחות צבא ישראליים
מרצועת-עזה ומאזור יריחו, שתתחיל מייד עם חתימת ההסכם על רצועת-עזה ואזור
יריחו ותושלם בתוף פרק זמן שלא יעלה על ארבעה חודשים אחרי חתימת הסכם
זה.
3. ההסכם הנ"ל יכלול, בין השאר:
א. הסדרים להעברה חלקה ושלווה של הסמכות מידי הממשל הצבאי הישראלי
והמינהל האזרחי שלו לידי הנציגים הפלסטינים. 
ב. מבנה, סמכויות ותחומי האחריות של הרשות הפלסטינית באזורים אלו, למעט:
ביטחון חוץ, התנחלויות, ישראלים, יחסי-חוץ, ונושאים אחרים שיוסכם עליהם
הדדית. 
ג. הסדרים לנטילת האחריות לביטחון הפנים והסדר הציבורי על-ידי כוח משטרה
פלסטיני, שיורכב מקציני משטרה מגוייסים במקום ומחוץ-לארץ (המחזיקים
בדרכונים ירדניים ובמסמכים פלסטיניים שהונפקו על-ידי מצרים). על המשתתפים
בכוח המשטרה הפלסטיני שיגיעו מחוץ-לארץ, לעבור הכשרה כשוטרים וכקציני
משטרה.
ד. נוכחות זמנית בין-לאומית או זרה, כמוסכם.
ה. הקמתה של ועדה משותפת ישראלית-פלסטינית לתיאום ושיתוף פעולה למטרות
ביטחוניות הדדיות. 
ו. תוכנית לפיתוח ולייצוב כלכלי, כולל הקמת קרן חירום לעידוד השקעות זרות
ותמיכה פיננסית וכלכלית. שני הצדדים יתאמו וישתפו פעולה ביחד ולחוד, עם
צדדים אזוריים ובין-לאומיים לקידום מטרות אלה. 
ז. הסדרים להבטחת מעבר בטוח של אנשים ותחבורה בין רצועת-עזה לאזור יריחו. 
4. ההסכם הנ"ל יכלול הסדרים לתיאום בין שני הצדדים בנוגע למעברים הבאים: 
א. עזה-מצרים;
ב. יריחו-ירדן. 
5. המשרדים האחראים להפעלת הסמכויות ותחומי האחריות של הרשות הפלסטינית,
לפי נספח 2 זה וסעיף 6 של הצהרת העקרונות, ימוקמו ברצועת-עזה ובאזור יריחו
עד לכינונה של המועצה. 
6. חוץ מההסדרים המוסכמים הללו, מעמד רצועת-עזה ואזור יריחו ימשיך להוות חלק
אינטגרלי מהגדה המערבית ומרצועת-עזה, ולא יחול בו כל שינוי בתקופת הביניים. נספח 3

פרוטוקול בדבר שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני בתוכניות כלכליות ובתוכניות פיתוחשני הצדדים מסכימים להקים ועדה מתמדת ישראלית-פלסטינית לשיתוף פעולה כלכלי
שתתרכז, בין היתר, בנושאים הבאים:

1. שיתוף פעולה בנושא מים, כולל תוכנית לפיתוח מים שתוכן על-ידי מומחים של
שני הצדדים ושתפרט גם את אופן שיתוף הפעולה בניהול מקורות מים בגדה
המערבית וברצועת-עזה, ושתכלול הצעות למחקרים ולתוכניות בנושא זכויות מים
של כל צד, כמו כן ניצול הוגן של מקורות מים משותפים, ליישום במהלך הביניים
ומעבר לה.
2. שיתוף פעולה בנושא חשמל, כולל תוכנית לפיתוח חשמל, שתפרט גם את אופן
שיתוף הפעולה בייצור, בתחזוקה, ברכישה ובמכירה של מקורות אנרגיה חשמלית.
3. שיתוף פעולה בנושא אנרגיה, כולל תוכנית לפיתוח אנרגיה, שתקבע את הצעדים
הדרושים לניצול של נפט וגז למטרות תעשייה, בעיקר ברצועת -עזה ובנגב, ותעודד
ניצול משותף נוסף של מקורות אנרגיה אחרים. תוכנית זו יכולה גם לקבוע את
הצעדים הדרושים לבנייה של תשלובת תעשייה פטרוכימית ברצועת-עזה ולהנחת
צינורות נפט וגז.
4. שיתוף פעולה בתחום הפיננסי, כולל תוכנית לפיתוח פיננסי ותוכנית פעולה לעידוד
השקעות בין-לאומיות בגדה המערבית וברצועת-עזה, ובישראל, וכן הקמת בנק
פלסטיני לפיתוח.
5. שיתוף פעולה בנושא תחבורה ותקשורת, כולל תוכנית שתגדיר קווים מנחים
להקמת "אזור נמל עזה", ותשמש בסיס להקמת קווי תחבורה ותקשורת אל הגדה
המערבית ורצועת-עזה ומהן לישראל ולמדינות אחרות. בנוסף יהיו בתוכניות
הוראות בדבר ביצוע הבנייה הנחוצה של כבישים, פסי רכבת, קוי תקשורת וכו'. 5.
6. שיתוף פעולה בנושא הסחר, כולל מחקרים ותוכניות לקידום הסחר, שיעודדו סחר
מקומי, אזורי ובין-אזורי, וכן מחקר לגבי יישומיות הקמתם של אזורי סחר חופשי
ברצועת-עזה ובישראל, גישה הדדית לאזורים אלו ושיתוף פעולה בנושאים אחרים
הקשורים למסחר.
7. שיתוף פעולה בנושא התעשייה, כולל תוכניות לפיתוח תעשייתי, שיהיו בהן
הוראות בדבר הקמת מרכזי מחקר ופיתוח תעשייתי משותפים
ישראליים-פלסטיניים, שיעודדו מיזמים משותפים ישראלים-פלסטיניים, ויספקו
קווים מנחים לשיתוף פעולה בתחומי טקסטיל, מזון, רוקחות, אלקטרוניקה,
יהלומים, מחשבים ותעשיות המבוססות על מדע. 
8. תוכנית לשיתוף פעולה ולהסדרה של יחסי העבודה ולשיתוף פעולה בנושאי רווחה
חברתית.
9. תוכנית לפיתוח ושיתוף פעולה בתחומי משאבי אנוש, שתקבע את הצעדים
הדרושים להפעלת סדנאות וסמינרים ישראלים-פלסטיניים ולהקמת מרכזים
להכשרה מקצועית, מוסדות מחקר ומאגרי מידע. 
10. תוכנית להגנה על איכות הסביבה, שתקבע אמצעים משותפים ו/או מותאמים
בתחום זה.
11. תוכנית לפיתוח תיאום ושיתוף פעולה בתחום התקשורת ואמצעי התקשורת
ההמוניים.
12.כל תוכנית אחרת שיש בה עניין משותף.נספח 4

פרוטוקול בדבר שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני - בנוגע לתוכניות לפיתוח אזורי


1. הצדדים ישתפו פעולה בהקשר של מאמצי השלום במסלול הרב-צדדי לקידום
תוכנית פיתוח לאזור , הכוללת את הגדה המערבית ואת רצועת-עזה, שאותה יזמו
חברות ה- G7. הצדדים יבקשו מחברת הG7- לפעול לשיתופן של מדינות נוספות
המעונינות להשתלב בתוכנית, כגון: חברות ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה
כלכלי ולפיתוח), מדינות ומוסדות ערביים מן האזור, וכן גופים מן המגזר הפרטי.
2. תוכנית הפיתוח תהיה מורכבת משני גורמים: א. תוכנית פיתוח כלכלי לגדה
המערבית ולרצועת-עזה; ב. תוכנית לפיתוח כלכלי אזורי.
א. תוכנית הפיתוח לגדה המערבית ולרצועת-עזה תכלול את המרכיבים הבאים: א.
1. תוכנית לשיקום חברתי, הכוללת גם תוכנית שיכון ובינוי; 
2. תוכנית לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים; 
3. תוכנית לפיתוח תשתית (מים, חשמל, תחבורה, תקשורת וכד')
4. תוכנית משאבי אנוש;
5. תוכניות אחרות. 
ב. התוכנית האזורית לפיתוח כלכלי יכולה שתכלול את המרכיבים הבאים: 
1. הקמת קרן לפיתוח מזרח התיכון, כשלב ראשון, והקמת בנק לפיתוח המזרח
התיכון, כשלב שני;
2. פיתוח תוכניות משותפת ישראלית-פלסטינית-ירדנית לניצול מתואם של אזור
ים-המלח;
3. הים התיכון (עזה) - תעלת ים-המלח;
4. מיזמי פיתוח אזוריים להתפלת מים ומיזמים אחרים הקשורים בפיתוח נושא
המים;
5. תוכנית אזורית לפיתוח חקלאי, כולל מאמץ אזורי מתואם למניעת המדבור;
6. חיבור רשתות חשמל; 
7. שיתוף פעולה אזורי להעברה, חלוקה וניצול תעשייתי של גז, נפט ומקורות אנרגיה
אחרים;
8. תוכנית אזורית לפיתוח התיירות, התחבורה והטלקומוניקציה;
9. שיתוף פעולה אזורי בתחומים נוספים;3. שני הצדדים יעודדו את קבוצות העבודה הרב-צדדיות, ויתאמו פעולה למען
הצלחתן. שני הצדדים יעודדו פעילויות בין-מושביות, וכן את עריכתם של סקרי
טרום היתכנות וסקרי היתכנות במסגרת קבוצות העבודה הרב-צדדיות השונות.

זיכרון דברים מוסכם להצהרת העקרונות על הסדרי הביניים של הממשל העצמיא. הבנות והסכמות כלליות

כל הסמכויות ותחומי האחריות המועברים לפלסטינים בעקבות החתימה על הצהרת
העקרונות לפני כינון המועצה יהיו כפופים לאותם עקרונות הנוגעים לסעיף 4. כמפורט
בזיכרון דברים מוסכם זה דלהלן.

ב. הבנות והסכמות פרטניות

סעיף 4

מובן כי:

1. תחום השיפוט של המועצה יכסה שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה, למעט נושאים
שיידונו במסגרת המשא-ומתן על מעמד הקבע: ירושלים, התנחלויות, אזורים
צבאיים וישראלים.
2. תחום השיפוט של המועצה יחול ביחס לכוחות, האחריות, התחומים והסמכויות
המוסכמים המועברים לידיה.סעיף 6(2)

מוסכם כי העברת האחריות תיעשה כדלקמן:

1. הצד הפלסטיני יודיע לצד הישראלי את שמות האישים הפלסטינים המורשים
שיקבלו לידיהם את הכוחות, הסמכויות והאחריות שיועברו לפלסטינים, בהתאם
להצהרת העקרונות בתחומים כדלהלן: חינוך ותרבות, בריאות, רווחה, מיסוי ישיר,
תיירות, ותחומים וסמכויות אחרים שיוסכם עליהם.
2. מובן כי הזכויות והחובות של משרדים אלה לא ישתנו.
3. כל אחד מהתחומים הנ"ל יוסיף ליהנות מהקצאות תקציב קיימות, בהתאם
להסדרים שיוסכם עליהם בין הצדדים. הסדרים אלה יכללו גם את ההתאמות
הנחוצות כדי להביא בחשבון את המסים שייגבו על-ידי המשרד למיסוי ישיר.
4. עם ביצועה של הצהרת העקרונות תחלנה מייד המשלחות הישראלית והפלסטינית
לנהל משא-ומתן על תוכנית מפורטת של העברת הסמכויות במשרדים הנ"ל, בהתאם
להבנות דלעיל.סעיף 7(2)

הסכם הביניים יכלול הסדרים לתיאום ולשיתוף פעולה.סעיף 7(5)

נסיגת הממשל הצבאי לא תמנע מישראל להפעיל את הסמכויות והאחריות של הועברו
לידי המועצה.סעיף 8

מובן כי הסכם הביניים יכלול הסדרים בדבר שיתוף פעולה ותיאום בין שני הצדדים
בתחום זה. כן מוסכם, שהעברת הסמכויות והאחריות למשטרה הפלסטינית תתבצע
באופן הדרגתי, כמוסכם בהסכם הביניים.סעיף 10

מוסכם כי עם כניסתה לתוקף של הצהרת העקרונות יחליפו ביניהן המשלחות
הישראלית והפלסטינית את שמות האישים שנקבעו על-ידיהן כחברים בוועדת הקישור
המשותפת הישראלית-הפלסטינית. עוד מוסכם כי לכל צד יהיה מספר חברים זהה
בוועדה המשותפת. החלטות הוועדה המשותפת תתקבלנה בהסכמה. הועדה המשותפת
יכולה לצרף אליה טכנאים ומומחים במידת הצורך. הוועדה המשותפת תחליט על
תדירות מפגשיה ועל מקום או מקומות המפגש.נספח 2

מובן כי בעקבות הנסיגה הישראלית תמשיך ישראל להיות אחראית לביטחון הפנים
ולסדר הציבורי של התנחלויות וישראלים.כוחות צבא ואזרחים ישראלים יהיו רשאים להמשיך ולהשתמש באופן חופשי בכבישי
רצועת-עזה ואזור יריחו.נחתם בוושינגטון, אזור קולומביה, ביום 13 בחודש ספטמבר 1993.